Juridisk information

Nauticum ApS

Faardrupvej 18, DK-4200 Slagelse, DANMARK

Telefon: +45 7878 4213

E-post: mail@nauticum.shop

WEB:  https://nauticumshop.com/

 

Verkställande direktör: Mai-Britt B. Vaqué

Registreringsdomstol: Jurisdiktion Nästved

Registernummer: 42281255

Momsnummer: DK42281255

 

Styrelse:
Frank W. Vaqué, Dennis B. Petersen

Förvaltningsrådets ordförande:
Mai-Britt B. Vaqué

 

Klagomålsförfarande
Om du vill klaga på ditt köp, skicka ett e-postmeddelande till VD Mai-Britt Bjørnholt Vaqué.
Om vi ​​mot förmodan inte hittar en lösning kan du lämna in ett klagomål till konsumentrådgivningscentrets onlineklagomålsportal eller EU-kommissionens onlineklagomålsportal, förutsatt att kraven är uppfyllda.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i onlineerbjudandet
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet av den information som tillhandahålls. Ansvarskrav mot författaren avseende materiella eller immateriella skador som orsakats av användning eller utebliven användning av den tillhandahållna informationen eller användning av felaktig och ofullständig information är principiellt uteslutna, såvida inte författaren kan bevisas ha handlat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet Fel finns. Alla erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande eller att tillfälligt eller permanent stoppa publiceringen.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft i det fall upphovsmannen känner till innehållet och det skulle vara tekniskt sett. möjligt och rimligt för honom att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länken skapades, kunde inget olagligt innehåll kännas igen på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida utformning, innehåll eller författarskap på de länkade/anslutna sidorna. Han tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på författarens egen webbplats samt för tredje parts inlägg i gästböcker som skapats av författaren, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser vars innehåll kan nås externt. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skada till följd av användning eller utebliven användning av sådan information, är leverantören av sidan som hänvisades till ensam ansvarig, inte den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar .

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till de bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som han själv har skapat eller att använda licensfri grafik , ljuddokument, videosekvenser och texter . Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte är skyddade av tredje parts rättigheter bör inte dras baserat på att de bara nämns! Upphovsrätten för publicerade objekt skapade av författaren förblir enbart hos författaren till sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från författaren.

4. Dataskydd
Om det är möjligt att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) inom interneterbjudandet, avslöjar användaren dessa uppgifter på en uttryckligen frivillig basis. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är tillåten - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonymiserade uppgifter eller en pseudonym. Det är inte tillåtet att använda kontaktuppgifter som publicerats i förlaget eller jämförbar information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser, av tredje part för att skicka information som inte uttryckligen efterfrågats. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade spam-e-postmeddelanden om de bryter mot detta förbud.

5. Rättslig giltighet för denna ansvarsfrihet
Denna ansvarsfriskrivning ska ses som en del av interneterbjudandet från vilket hänvisning gjordes till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande rättsläge, förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade i sitt innehåll och giltighet.